STRONA DOMOWA

gen. IV

gen. V

gen. VI

gen. VII

linia Polska

Henryk

 

Wilhelm

 

Dorota

 

Henryk

 

 

Anna

 

 

Henryk

 

 

 

Maria

 

 

 

Ma³gorzata

 

 

 

Henryk

 

 

 

Gotard

 

 

 

Andrzej

 

 

 

Wilhelm

odnoga ¯mudzka